ManisaManisaİzmirİstanbulKöln Pzt - Cum 09:00-18:00 0236 412 98 43 Pzt - Cum 09:00-18:00 0532 310 34 22 Pzt - Cum 09:00-18:000532 310 34 22 Pzt - Cum 09:00-18:00(+49) 0178 780 53 76

Başvuru Bilgileri için Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla BFUTurkey (“BFU”) tarafından, www.bfuturkey.com adresimiz üzerinden yapacağınız başvuru ve teklif talebi işlemlerinizde geçerli olmak üzere hazırlanmıştır. BFU tarafından sunulan ürünlere yönelik işlenen kişisel verilere ilişkin aydınlatma metinlerine, internet sitemizin ilgili ürünler dahilindeki linklerinden ulaşabilirsiniz.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi: Kişisel Verileriniz (kimlik, iletişim, işlem güvenliği, müşteri işlem) www.bfuturkey.com adresimizden yapacağınız başvuru ve teklif taleplerinizde aşağıdaki amaç ve şartlar doğrultusunda işlenebilecektir.

a) Sözleşmesi tanzim etmek üzere risk değerlendirmesi yapılabilmesi, Teklifi oluşturulması amacıyla işlenen kişisel veriler, Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca Sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması şartına dayalı olarak;

b) Kanunlar ve ilgili mevzuatlardan kaynaklanan bilgi/belge saklama yükümlülüklerinin ifası ve işlemlerin kayıt altına alınması amacıyla işlenen kişisel veriler, Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması şartına dayalı olarak;

c) Müşteri ile acente etkileşimlerinin sağlanabilmesi ve veri analizi çalışmaları amacıyla işlenen kişisel veriler, Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (f) bendi uyarınca; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartına dayalı olarak; işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi: Yukarıda açıklanan doğrultuda kişisel verileriniz; başvuru ve teklif talepleriniz doğrultusunda verdiğiniz bilgilerden ve şirketimizde mevcut poliçeleriniz vasıtasıyla yazılı ve elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla temin edilerek, işlenmekte ve güncellenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması: Kişisel verileriniz; raporlama ve inceleme talepleri çerçevesinde denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamu kuruluşlarına, adli makamlara, vekalet ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişilere, alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerine, yetkili vekillere, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, başvuru ve teklif işlemlerinin takibi amacıyla yetkili acentelere mevzuatın izin verdiği ve gerektiği ölçü ve koşullarda aktarılabilecektir.

BFU Consultant