ManisaManisaİzmirİstanbulKöln Pzt - Cum 09:00-18:00 0236 412 98 43 Pzt - Cum 09:00-18:00 0532 310 34 22 Pzt - Cum 09:00-18:000532 310 34 22 Pzt - Cum 09:00-18:00(+49) 0178 780 53 76

Konkordato Mutlu Son Mu ?

BFU Consultant > Blog > Konkordato Mutlu Son Mu ?

Bilindiği üzere 15 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 7101 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması hakkında kanun ile önemli değişiklikler yapıldı ve yeni bir düzenleme getirildi. Yine bilindiği üzere 2004 yılından beri uygulamada olan “ iflas erteleme” müessesesi Temmuz 2016 da çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile yasaklandı. Bu konudaki bir nevi boşluğu doldurmak amacıyla 2018 yılı başlarında getirilen bu düzenleme ile bir çok şirket iflas etmeden yeni bir çıkış yolu bulmuş oluyor. Konkordato ; bir borçlunun ticari durumunun sarsılmasıyla alacaklıların , alacaklarını belirli bir plana göre alması hususunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşmadır. İlgili düzenlemede görüldüğü üzere iflasa tabi olsun olmasın her borçlu konkordato talep edebiliyor. İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı da borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını talep edebiliyor. Konkordato süreci iflas ertelemesinden farklı olarak , azami 23 ayda tamamlanması gereken bir sürece kural olarak işaret ediyor. Konkordato komiseri olarak mahkemece atabilecek kişiler YMM/SMMM meslek mensupları olarak genellikle öne çıkıyor. Hacizin olmadığı onun yerine müzakere ve anlaşmanın olduğu süreçlerle şirketler iflas erteleme yerine konkordato ile kurtarma dönemine bir nevi girmiş oluyor. Bu süreçte borçlu aleyhine icra takibi ve haciz olmuyor. Yani bir bakıma şirketin tasfiyesi yerine ticari yaşama tutanabilmesi ve devamı esas alınıyor. Konkordatonun başarıya ulaşmasının anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin süre veriliyor . Gerekli görüldüğünde bu süre tabii mahkemece altı ay uzatılabiliyor. Yine mahkemece yedi alacaklıyı geçmemek kaydıyla ayrıca “ alacaklılar kurulu “ oluşturuluyor. Burada önemli bir konu iflastaki sıkı takas yasakları konkordato sürecinde de geçerli oluyor. Son dönemde çokça moda olan konkordato ihtiyacının nasıl doğduğunu kısaca değerlendirecek olursak genel olarak şunları söyleyebiliriz. Konkordato ile kriz dönemlerinde şirketlerin batıp yok olmalarının önüne geçilmesi ve geçici bir önlem ile ticari faaliyetlerine yeniden kazandırılması amaçlanmaktadır . Yaşanan ekonomik sıkıntılar karşısında çeşitli tedbirler alınıyor olmasına rağmen yeterli olamıyor ve uygulamada bazı firmalar açısından sıkıntılar devam ediyor. Gerek kur ve gerekse faiz riskleri gündemden adeta hiç düşmüyor. Bir yandan faizler yükselirken bir yandan krediler kısılıyor buna bağlı olarak firmaların nakit akışları bozuluyor ve beraberinde çekler vadesinde ödenememeye başlıyor. Firmalar ödeme dengeleri açısından kısır döngü bir sürece giriyor. İşte tam bu süreçte iflas edip kapanıp gitmek istemeyen firmalar için konkordato müessesesi bir çözüm olabiliyor.

Konkordato talebi için nereye başvurulur?
Borçlu şirketin merkezindeki asliye ticaret mahkemesine başvurulur.

 

Konkordato talebine eklenecek belgeler neler?

 

i. Konkordato ön projesi (borçlu şirketin alacaklılara hangi oranda ve vadede ödeme yapacağını, bu kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacaklarını, ödemelerin yapılması için gerekli malî kaynağın nasıl sağlanacağını gösteren yapılandırma teklifi),
ii. Başvuru tarihinden en fazla kırk beş gün öncesine ait bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, ara bilançolar, ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin e-defter berat bilgileri, borçlunun malî durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeler, maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait olup defter değerlerini içeren listeler, tüm alacak ve borçları vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler,
iii. Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste,
iv. Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflası hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo,
v. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporları ile dayanakları.
Konkordato talebi üzerine mahkeme kanunda ön görülen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde derhal geçici mühlet kararı verir ve aynı zaman da borçlunun mal varlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alır. Bu karar ile birlikte mahkeme geçici bir konkordato komiseri görevlendirir. Kesin mühlet içinde borçlu aleyhine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usülü Hakkında Kanuna göre yapılan takiplerde dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve daha önce başlamış takipler durur. İhtiyari tedbir ve ihtiyari haciz kararları uygulanmaz .
Konkordato ‘nun mahkemece reddine karar verildiği zaman bu karar ilan edilerek ilgili yerlere bildirilir. Eğer iflas sebepleri mevcut ise mahkeme re’sen iflasa karar verebilir. Konkordato hakkında verilen karara karşı istinaf yoluna başvurabilir. Bölge İdare Mahkemesinin kararına karşı da 10 gün içersin de temyiz yoluna başvurulabilir.
Bu arada tacir olmayan kişilerinde bu yasadan yararlanabildiğini belirtmekte yarar var. Bankadan alınan özel kredi, gayri menkul yada araba borcu gibi nedenlerle doğrudan tacir olmadan borçlu durumunda olan kişiler de konkordato kapsamındadır.
Sonuç olarak gerçekten iyi niyetli tacir yada kurumların kapanıp gitmesi yerine konkordato müessesesi ile yeniden ekonomiye kazandırılabilmesi süreci mutlaka önemlidir. Tabii yine de burada özellikle belirtmemiz gereken bir diğer konu ; şirketlerin kriz yada buna benzer beklenmedik ekonomik gelişmeler karşısında konkordato gibi bir süreçle hiç karşılaşmayacak şekilde profesyonel finans yönetimi kurmaları , nakit akış yönetimini sağlayabilmeleri gerekirse bu hususta danışmanlık almaları finansal performans analizleri ile süreçlerini sürekli kontrol etmeleridir. Firmaları da esasında en mutlu sona bu çabaları taşıyacaktır.

BFU Consultant